SWOT Analizi

SWOT Analizi

SWOT Analizi, bir projede ya da bir ticari giri?imde kurumun, tekni?in, sürecin, durumun veya ki?inin güçlü ve zay?f yönlerini belirlemekte, iç ve d?? çevreden kaynaklanan f?rsat ve tehditleri saptamak için kullan?lan stratejik bir tekniktir. 

Biz de bu tekni?i s?nai mülkiyet haklar? hizmetlerimizde uygulayarak marka, patent, tasar?m tesciline konu varl?klar?n?z?n güçlü ve zay?f yönlerini inceleyerek sahip oldu?u f?rsatlar? ve kar??la?abilece?i tehditleri tespit ediyoruz.

Mühendislerimiz, teknik ressamlar?m?z, uzmanlar?m?z, marka ve patent vekillerimizle gerçekle?tirdi?imiz bu geni? ölçekli raporlama sayesinde fikri ve s?nai varl?klar?n?z?n gelece?ini güvence alt?na al?yoruz.

Siz de Marka SWOT, Patent SWOT ve Faydal? Model SWOT Analizi hizmetimizden yararlanmak için bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.

Detayl? bilgi için: 0554 156 80 90

HIZLI BİLGİ ALMAK İÇİN HEMEN ARAYIN